WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE SOCJOLOGI

Dodano : 26.9.2011

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE SOCJOLOGI  

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE SOCJOLOGI                

 

 

Socjologia nauka która powstała w 1832 roku (August Cant)

Socjolodzy – Arystoteles, Platon, Jan Szczepański

 

Max  Weber – niemiecki socjolog który stworzył socjologię humanistyczną. Socjologia rozumiejąca (wczuć się w sytuację) to socjologia M. Webera

 

Socjologia ma 3 orientacje:

 • Naturalistyczna – (biologiczna)
 • Kulturowa – orientacja na zjawiska kulturowe w których przebiegają procesy kulturowe
 • Systematyczna- nie patrzy na genezę tylko szuka uniwersalnych zasad

 

August Cant – rozpoczął socjologię we wzorowaniu się na biologii XIX w, orientacja naturalistyczna która opiera się na zasadach „Człowiek jest organizmem żywym”, to co dzieje się w naturze ożywionej dotyczy człowieka.

 

Herbert Spencer – nadaje ton organicyzmu socjologii mówi o superorganiźmie, a u podstaw są prawa biologiczne, w ramach tej orientacji powstały szkoły:

→ darwinizm socjologiczny (społeczny), człowiek który pokazał że: materia podlega procesom:

 • Teoria walki o byt
 • Teoria doboru naturalnego    Te obie teorie socjolodzy próbowali zaadaptować

 

Ludwik Gumplowicz (żyd) prace pisał w j. niemieckim i polskim praca na U. Jagielońskim twórca teorii darwinowskiej. „Wojna jest ojcem wszechrzeczy” , jednostka bardziej przystosowana narzuca wolę słabszym, tak jak w społeczeństwie silniejszy narzuca wolę słabszemu. Teoria doboru naturalnego – słabszy odpada „wojna jest smutną koniecznością” z punktu widzenia etyki wojna to zjawisko smutne, zaś z punktu rozw. społecznego to zjawisko konieczne.

 

Początek XIX w rozwój ruchu faszystowskiego który sięga do teorii socjologicznej, np. „wojna jest ojcem wszechrzeczy” do tego odwołuje się Hitler, jest to teoria Gumplowicza  który jest Żydem a celem Hitlera jest wyniszczenie tego narodu to opiera się na jego teorii.

 

1883 Francis Galton (pod koniec XIX w) wprowadził eugenikę – hodowla ludzi wybitnych

 

 

 

Kierunek rasowy (rasowo-antropologiczny) twórca, francuski badacz Arthur de Gabineau sięga do antropologicznej teorii która pokazuje podział ludzi na rasy. Mówi, że biologia (konstrukcja) człowieka ma wpływ na to jakie mamy cechy. To rasy określają funkcjonowanie społeczeństwa. Rasa biała tzw. aryjska to rasa twórcza „wszystkie cywilizacje zostały stworzone przez rasę aryjską” tak pisał de Gabineau. Ostatnią rasą aryjską są germanie, więc to oni będą budować przyszłość świata.

 

Po II wojnie światowej orientacja na rasę aryjską upadła. Na początku lat 80-tych odbudowuje się socjobiologia. Nawiązuje do socjologii z XIX wieku o orientacji naturalistycznej.

 

Determinizm geograficzny środowisko naturalne w którym żyjemy, determinuje jak układa się życie społeczne i jakie cechy dominują(cechy geograficzne decydują jak zachowuje się człowiek w społeczeństwie)

Kultura określa postępowanie człowieka, mówi jak jest dobrze a jak jest źle, pokazuje jak widzieć świat. Kultura jest szkołą która ma największe znaczenie Ruth Benedict mówi, że w każdej kulturze ważne są 2 wzory:

 • Idealne
 • Kulturalne                              tkwią u podstaw funkcjonowania ludzi

 

Poprzez pryzmat kultury trzeba analizować społeczeństwo (moda – wg statystyki to przedział w którym mieści się najwięcej osób; mediana – średnia mody)

Wzory idealne – każde społeczeństwo wytwarza drogowskazy, ukierunkowuje nasze postępowanie (np nie kradnij) ale nie są wzorem kultury które określają normy.

Analiza wzorów kultury umożliwia poznanie danej społeczności.

Socjologia systematyczna – Durkheim

 

19.09.2010

 

Twórcą myślenia systematycznego jest Amerykanin T. Parsons, pisał doktorat w Europie o M. Weberze. Odchodzi od myśli związanej z humanizmem niemieckim. System społeczny jest w centrum jego myślenia. System społeczny trwa – pytanie Parsonsa jak to się dzieje, że wytrącony z równowagi do niej wraca. Dla Parsonsa to zarówno rodzina, grupa społeczna, naród, wszelka zbiorowość współdziałająca wspólnie. Powrót do organicyzmu ale nie w sensie biologicznym. Centralnym problemem systemu społeczeństwa jest jego stabilność czyli utrzymanie go w takim stanie w którym spełnione są warunki niezbędne do nieustannego odtwarzania tożsamości systemu. Stabilność i równowaga oceniane są jako cel systemu. Natomiast zadaniem teorii socjologicznej jest analiza funkcjonalnych wymogów systemu. Wskazuje na wymogi jakie systemy muszą spełniać:

 1. zaspakajanie psychologicznych i biologicznych potrzeb wystarczającej części osobników
 2. poprawne funkcjonowanie instytucji eliminujących dewiacje, czyli zachowanie niezgodne z wymaganiami systemu
 3. adekwatność osobniczych motywacji sprawiając że osobnicy pełnią dostatecznie, skutecznie przypisane im w systemie role.

Reasumując przedmiotem teorii Parsonsa są warunki równowagi i stabilności systemu społecznego.

Wg Personsa system społeczny wyłania się na tle każdego procesu interakcji. (czyli te  wzajemne relacje komunikacji między jednostkami). Zachodzącej ma gruncie społeczno kulturowym, między 2 lub więcej podmiotami działającymi. Podmiotem w danym układzie interakcji (czyli systemie) nie pełniąc swych indywidualnych względnie kolektywnych natur , swych motywów i interesów lecz jedynie pewną swą stronę istotną dla wspomnianego układu, tą stronę którą w pełni nazywamy ROLĄ SPOŁECZNĄ.

Persons odrzucał utylitarystyczny obraz jednostki dokonującej racjonalnego wyboru w transakcjach z innymi. Działania jednostki, jego zadania występują zawsze w kontekście społeczeństwa w którym osoby działające zajmują określoną pozycję i odgrywa zachowania normatywnie przypisane roli. Na system społeczny składają się więc utrwalone wzory interakcji. Kluczową sprawą jest pojęcie instytucjonalizacji: które odnosi się do względnie stałych wzorów interakcji. Wzory interakcji podlegają normatywnej regulacji i są wypełnione treściami kulturowymi. Gdy interakcje zostają zinstytucjonalizowane (powtarzalne) można powiedzieć, że istnieje system społeczny. Wg Personsa system trwa dzięki 2 mechanizmom:

 • mechanizm socjalizacji; uspołecznienie ponownie powoduje, że rozwija się następny uczestnik systemu
 • mechanizm kontroli społecznej kontrola psychospołeczna  to sumienie tzw.

                                     samokontrola, każdy w systemie powinien kontrolować się sam.

 

Kontroli materialno społecznej

Zbiór paragrafów i programów,

które przywołują jednostkę do

prawidłowego funkcjonowania w systemie.

To mechanizm strategiczny.

 

Skuteczność systemu opiera się na równowadze:

 

A → G

          

L ←  I

 

Persons twórca systemu funkcjonalistycznego zbudował funkcjonalistyczną wizję systemu społecznego opierającą się na 4 imperatywnych wymogach funkcjonalnych, i doszedł do wniosku, iż mają one jednostkowe znaczenie we wszystkich poziomach społecznego zorganizowania.

4 imperatywy:

 

A – adaptacja

G – cel                                                                      

I – integracja

L – uczenie wzorów

     

A → G            ten system nosi nazwę AGIL i wprowadzenie tego schematu

             }      to zwrot w myśleniu socjologicznym, odejście od analizy struktury

L ←  I             do analizy funkcji

Adaptacja w systemie społecznym – rodzina tworzy system ale musi spełniać warunek adaptacji w systemie sąsiedzkim, a on z kolei musi określić tą integrację i musi utrzymywać wzory sąsiedztwa które obowiązuje i są tym „A”. Do kolejnego etapu np. w społeczności ludzkiej dąży do integracji i kultywowania wzorców.

 

 

Natężenie sprzeczności

s

 

Pole tekstowe: Natężenie sprzeczności
s

Konflikt bierze się z sytuacji trudnych

Które utrzymują się przez pewien czas

I w czasie napięcie opada konflikt po pewnym czasie napięcie opada i się

Stabilizuje .co nazywamy sytuacją bezkonfliktową

Może nastąpić nowy konflikt co nazywamy echem konfliktu ale nigdy nie jest tak groźny jak pierwsze lub spadanie natężenia.

 


                                                                                                                           

                       Konflikt          Opadanie napięcia

                                                           

                                                                                                      

                                                           Sytuacja pokonfliktowa

                                                      

Czas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg Parsonsa najważniejsza jest adaptacja na poziomie organizmu w ostateczności bowiem dzięki niemu zasoby środowiska są dostępne dla pozostałych poziomów systemu. Adaptacja jest związana z problemem zapewnienia ze strony środowiska, wystarczających środków na funkcjonowanie systemu czyli rozdzielania tych środków między poszczególne poziomy/ segmenty systemu.

Funkcjonalizm wywołał też krytykę,  na jej bazie wyrosła współczesna socjologia.

 

Zasadnicze cechy FUNKCJONALIZMU (wg Parsonsa):

 1. Holizm – całościowe całościowe traktowanie rzeczywistości społecznej (nawiązanie do teorii biologicznej –organizmu)
 2. Wizja ładu społecznego – wszystko ma sens którego jedni nazywają „zamysłem Boga” a on szuka sensu
 3. Wyjaśnienie funkcjonalistyczne – wszystko pełni jakieś funkcje. Wyjaśnić dane zjawisko to przypisać mu daną funkcję.
 4. Ahistoryzm – przeciwieństwo historyzmu  zawarty we wczesnej socjologii Personsa interesuje co ma zrobić żeby mechanizmy w danej chwili działały, nie interesuje go historia
 5. Realizm socjologiczny – 2 skrajne postawy:
 • Nominalizm – rzeczywistość składa się z bytów jednostkowych
 • Realizm – rzeczywistość składa się z bytów zbiorowych

Człowiek jest wytworem tego systemu.

Zarzuty wobec funkcjonalizmu:

 1. funkcjonalizm nie jest teorią tylko systemem pojęć wyprowadzone jedne z drugich. Jest spójny a tak naprawdę jest abstrakcja nie mówi o rzeczywistości.
 2. funkcjonalizm jest teorią jednostronną, jest teorią ładu społecznego, konformizmu (funkcjonowanie rzeczywistości zgodnie z normami)
 3. funkcjonalizm jest teorią konserwatywną bo nie chce zmieniać rzeczywistości społecznej, nie ma aspiracji reformatorskich wg Personsa jeśli tak jest to musi tak być

 

Obrońcy funkcjonalizmu: Robert Merton który osłabia rygoryzm Personsa, modyfikuje jego teorię, ulepsza ją. Merton stwierdza: nie zostały jeszcze stworzone podwaliny  rozbudowania teorii ogólnej. To co proponuje Persons jest bardziej systemem filozoficznym, to pewien sposób myślenia. Bez wzajemnego oddziaływanie między teorią a badaniami empirycznymi wg Mertona schematy teoretyczne zostaną tylko zwitkiem pojęć (muszą być badania). Proponuje poziom pośredni, proponuje poziom pośredni, budowanie teorii średniego zasięgu- teorie wyjaśniające grupę zjawisk a nie obejmujące całą rzeczywistość.

 Merton mówi że najpierw trzeba robić badania i formułować teorie średniego zasięgu, a potem teorie ogólnego zasięgu. Merton proponuje wprowadzić do funkcjonalizmu  pojęcie dysfunkcji obok EUFUNKCJI (zjawiska dysfunkcjonalne). Przywraca pojęcie ANOMI (twórca Durkheim) – stan osłabienia więzi społecznych Merton przywrócił anomię odrzuconą przez Personsa. Merton zwraca uwagę na istnienie alternatyw funkcjonalnych czyli ekwiwalentu czyli takich zjawisk, które spełniają podobną rolę w poszczególnych systemach choć są różne (poszczególne elementy systemu społecznego mają swoje funkcje które muszą spełniać, ale istnieją ekwiwalenty które spełniają taką samą funkcję np. rodzice wychowują dziecko ale gdy umierają przedwcześnie pojawia się rodzina zastępcza, która będzie wychowywać to dziecko, to nie jest to samo ale pełni tą samą funkcję.

 

02.10.2010

 

Cechy charakterystyczne funkcjonalizmu:

 • zmienia pryzmat myślenia. W życiu społecznym mamy do czynienia z reakcją aktora na życie społeczne, życie społeczne tworzy system w którym jednostki muszą się wpleść, poprawne zachowanie jest nagradzane
 • Persons nadał funkcjonalizmowi podstawowy wymiar, w odróżnieniu od Malinowskiego, mówił że funkcjonalizm to nie badania empiryczne, tylko sposób interpretowania rzeczywistości.
 • Krytyka istotnie wpłynęła na funkcjonalizm- jest spójny bo nie odnosi się do rzeczywistości
 • Empiria + teoria = spójna teoria socjologiczna

 

 

Teorie socjologiczne – teoria dewiacji do dziś trudno ją odsunąć. Persons dewiant to ten który nie realizuje swojej roli w społeczeństwie, nawet osoby chore to dewianci wg Personsa.

Teoria pośredniego zasięgu min teoria społecznego naznaczenia (Becker)

 

Funkcje naznaczenia określa granicę grupy.

 

Konteteorią funkcjonalizmu jest teoria konfliktu przedstawiciele zwracają uwagę że funkcja ma cechy utopii i mówią że : tak podobnie jak na tej wyspie utopii świat społeczny to świat równowagi, świat nie ulegający zbytnio zmianom, działający w kierunku stałego odtwarzania ( świat optymalny) Teoria społeczna żeby uciec od utopi musi być wypełniona elementem konfliktowym. Niemiec Ralf Dahrendorf propanuje przyjęcie 4 założeń:

1.      każde społeczeństwo w każdym momencie podlega procesom zmiany – to zmiana jest wszechobecna a nie jak w funkcjonalizmie – równowaga

2.      w każdym społeczeństwie i w każdym momencie występuje różnica interesów i konflikt

3.      każdy element w społeczeństwie przyczynia się do jego zmian

4.      każde społeczeństwo opiera się przymusie stosowanym przez jednych jego członków w stosunku do innych

 

W poszczególnych instytucjach układ ról wynika ze stosunków władzy. Porządek społeczny jest czymś co utrzymuje się dzięki procesom kreującym stosunki pracy. Świat jest skoordynowany imperatywnie (nakazowo).

Władza i uznany autorytet stanowią rzadkie dobro o które współzawodniczą jednostki i podgrupy. Są więc one głównymi źródłami konfliktu i zmiany Rzeczywistość społeczna przedstawiona przez teoretyków konfliktu w kategoriach niekończących się cykli konfliktu o władzę. L. Coser definiuje konflikt – konflikt społeczny to walka ludzi reprezentujących odmienne wartości lub walka o dostęp do statusu (władzy) bądź ograniczonych dóbr, w której to walce celem pozostających w konflikcie stron jest nie tylko osiągnięcie pożądanych wartości lecz także zneutralizowanie, ograniczenie lub wyeliminowanie przeciwnika. Konflikt jest procesem i ma swoją dynamikę:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeczywistość - jej dynamika jest żywa

L. Coser pisząc pracę „Funkcje społecznego konfliktu” który pokazuje funkcje konfliktu (funkcjonalizm) Idzie w 2 kierunki:

 1. kierunek poszukiwanie źródeł napięć i sprzeczności w strukturze i mechanizmie życia społecznego ale z punktu widzenia adaptacji ludzi do wymogów ładu społecznego
 2. kierunek wiążący konflikty i sprzeczności z mechanizmami społecznymi kreującymi zmiany strukturalne wewnątrz społeczeństwa, dla socjologów te 2 kierunki sprzeczności, konflikty są potężną siłą twórczą tkwiącą w strukturze społecznej  - nurt reformatorski wg Cosera jest to próba szukania syntezy i komplementarności, uzupełnia się poprzez uzupełnienie funkcjonalizmu z modelem konfliktowym.

 

David Lockwood – anglik dowodzi iż socjologia współczesna posługuje się 2 rodzajami teorii:

1.      teoria konfliktu

2.      teoria porządku

 

( Na wzór bożka Januszka który ma 2 twarze dobra i złą)

Teoretycy konfliktu zauważają też że konflikt jak i porządek mogą mieć wobec systemu społecznego zarówno znaczenie EUFUNKCJONALNE jak i DYSFUNKCJONALNE. Ten nurt uzyskał sporą popularność jako analiza życia społecznego.

 W. Mills pisze „ Elita władzy” i pokazuje że różnice, interesów społecznych są podst.  Kanonalne, że w  poszczególnych systemach tworzą się elity które kumulują władzę, bogactwo, możliwości awansu i które są mało liczne, masy całkowicie zależne od sił, których nie są w stanie kontrolować. Masy są zdane na to co się im podsuwa. To elity decydują o wszystkim, bo są zgrane a masy nie. Demokracja to wg niego lud, bezwolna masa, wykonująca to co się im podsuwa. Z wiedzy społecznej czyni wiec narzędzie zmiany i emancypacji, w tym sensie widział w nauce o społeczeństwie i socjologii rodzaj światopoglądu, stawiał przed socjologią trzy zasadnicze grupy pytań:

1.      jaka jest struktura danego społeczeństwa, co w niej przyczynia się trwania w tym stanie, co natomiast do zmiany?

2.      jakie znaczenie na dane społeczeństwo w danej chwili dla rozwoju ma ludzkości, jakie są zasadnicze cechy tego okresu?

3.      Jacy ludzie przeważają w tym społeczeństwie, w jaki sposób są kształtowani i edukowani, jak są uwrażliwiani i otępiani?

 

Na bazie tego myślenia (Millsa) tworzyły się socjologia radykalna – mówi się, iż system jest niesprawiedliwy. Socjologia radykalna zrodziła się w wyniku intelektualnego sprzeciwu środowisk akademickich, przełom lat 60 i  70 tych, głównie na gruncie francuskim, przedstawiciele to: francuz B. Gerard, Amerykanin A. Gouldner, stawia pytanie o status n. socjologii (komu ona służy) Gerard pisze momentem zwrotnym były badania E. May…

 

03.10.2010

 

Teoria odmiany odeszła od kulturowego charakteru. Jej twórcą jest amerykański badacz G. Homans, ta teoria dziś rozwija się dynamicznie. Homans współpracą z Personsa najpierw popierał funkcjonalizm ale później popierał Skindera – w głowie Homansa zaczęła rodzic się nowa wersja teorii socjologicznej (antyfunkcjonalistyczna teoria wymiany)

Homans czerpie inspirację z :

·         Behawioryzmu Skindera

·         Utylitaryzmu XIX w który odrzucił Parsons

 

Utylitaryzm – Spencer, Mill, Wyszki, z krytyki oświeceniowej stwierdzili że trzeba mówić o ochronie egoistycznych dóbr jednostki. Punktem wyjścia wiedzy społecznej musi być odkrywanie wrodzonych predyspozycji i potrzeb jednostek ludzkich.

W wielu punktach behawioryzm jest skrajnym wariantem utylitaryzmu ponieważ przyjmuje, że ludzie dążą do uzyskania nagród. Jednocześnie można rozpatrywać ludzi jako osobników wzajemnie wpływających na swoje możliwości uzyskiwania nagród.

 

Teoria wymiany zwraca uwagę że zgodnie z dziedzictwem utylitarystycznym w działaniu człowieka trzeba dostrzec przede wszystkim rodzaj transakcji w której szczególną rolę odgrywają jej koszty i zyski. Homons zgodnie z tezami utylitarystycznymi wskrzesił zainteresowanie osobistym interesem jednostki. Behawioryzm w jego interpretacji pokazuje że jeżeli zwierzę posiada określoną potrzebę to będzie dążyć do jej zaspokojenia będzie wykonywać działania które w przeszłości tę potrzebę zaspokajały. Jednak człowiek różni się od zwierzęcia a jego kontakty z innymi ludźmi same w sobie mogą być nagradzające lub każące. „Ludzie nieustannie dają i biorą, wymieniają nagrody i kary, życie społeczne polega na wymianie co pozwala wytwarzać sprawdzone schematy postępowania” – słowa Homansa. Wymienione przedmioty obejmują w środowisku ludzkim cos więcej niż dobra materialne, chodzi też o inne też o inne dobra takie jak uznanie, szacunek, uległość, podporządkowanie, stany emocjonalne itd. Zdaniem Homansa nie ma konieczności sięgania w głąb ludzkich myśli ważne jest bowiem tylko to co ludzie robią  bo to jest reakcja na obserwowane bodźce, Homans wprowadza prostą formułę działania ludzkiego:

 

Dz = wartość X prawdopodobieństw

 

działanie  

 

 

Ludzie postrzegają i kalkulują wartości nagród które można by uzyskać poprzez różnorodne działania ale modyfikują swoje kalkulacje na ile prawdopodobne będzie uzyskanie nagrody. Sądzi, że ludzie wolą wybierać nagrody mniejszej wartości, ale o większym prawdopodobieństwie. Podstawowe zasady i prawa ludzkiego zachowania pozwalają wyjaśniać wzory organizacji społecznej maja one w takim razie charakter psychologiczny czyli u podstaw życia społecznego jest natura człowieka Humans mówi, że aksjomaty psychologiczne stanowią jedynie ogólne twierdzenia socjologiczne ponieważ nie ma ogólnych twierdzeń socjologicznych które byłyby jako takie adekwatne dla wszystkich społeczeństw czy zbiorowości ludzkiej. Krytykując funkcjonalizm teoretycy wymiany twierdzą że nie zajmuje się on ( rzeczywistym zachowaniem jednostek) lecz jedynie normami tego zachowania. Nie zajmuje się kształtowaniem się form uspołecznienia lecz tylko ich gotowymi i ……………….. Funkcjonalizm koncentruje uwagę na badaniu wpływu zjawiska na system, jest to ważne, ale drugorzędne gdyż nie wyjaśnia dlaczego  dane zjawisko wystąpiło, pojęcie wzorów lub norm niczego nie wyjaśnia, my musimy wiedzieć co skłania jednostki do przestrzegania norm a także skąd normy się biorą (czyli ułożony sposób zaspokajania potrzeb przez ludzi) Homans zastanawiał się co powoduje trwanie społeczeństwa, dochodzi do wniosku że społeczeństwo zapewnia swym członkom nagrody które są na tyle atrakcyjne, że chcą w nim funkcjonować społeczeństwo jest podobne do grupy ponieważ tworzy się i ma strukturę wewnętrzna złożoną zasadniczo z tych samych procesów wymiany, grupy, zbiorowość nie działają dlatego że są uświęcone tradycją i że musimy zadbać o ich ciągłość. Działają one dlatego że w ostatecznym rozrachunku opłacają się jednostkom. Krytyka nauk społecznych dokonana przez Homansa szła w odwrotnym kierunku niż krytyka teorii konfliktu uważa, że nauki społeczne zbytnio koncentrują się na różnorodności kultur i społeczeństw tracąc z pola widzenia naturę ludzką która jak to określał jest jedynym powszechnikiem kulturowym, wiedza zatem z nauk społecznych będzie powierzchowna jeżeli nie skoncentruje się na zachowaniu ludzi jako ludzi a nie członków danego społeczeństwa. Teoria wymiany wzbudziła zainteresowanie:

 

 1. ze względu na próg integracji wszystkich behavior science nauk o zachowaniu
 2. uznawało i uznaje kreatywną rolę jednostki a nie jej wpisywanie się w system

 

W teorii wymiany występuje wizja człowieka jako egzemplarza gatunku biologicznego czyli nawiązuje się do tradycji naturalistycznej a nie do tej kulturowej. Człowiek musi społeczeństwa tworzyć, aby móc zaspokajać swoje naturalne potrzeby bez względu na poziom cywilizacji natura ludzka pozostaje taka sama. Homans zdaje sobie sprawę, że wybory dokonywane przez jednostkę są ograniczone przez działanie innych ludzi, mimo wszystko są to wybory jednostki, nie neguje ze działania jednostki idą w kierunku utrwalania systemu ale kładzie nacisk na przyczyny dlaczego tak się dzieje, istnienie systemu bardziej się opłaca niż jego brak. Homans był człowiekiem dynamicznym, dedukcjonistom, kładł nacisk na to żeby prowadzić dużo badań empirycznych. Sprawdzających kolejne etapy uogólnień – streszczając badania jednego przypadku tworzył uogólnienie generalizację w następnym przypadku sądził bowiem ze uda mu się zbudować szereg generalizacji które opisują podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich!! Parsons krytykuje Homansa bo wg niego jest oderwana od rzeczywistości. Homans później uznaje że jego teoria nie jest dobra i przechodzi do dedukcji – wyciąga aksjomaty pewne wyjściowe założenia z których na drodze logicznej wyprowadza się twierdzenia niższego rzędu. Od ogółu do szczegółu tak mówił Parsons. Wg Homansa punktem wyjścia jest teoria!

 

 

 

 

 

 

Najlepszy przepis na pizzę w internecie! Sprawdz sprawdzony przez wielu czytelników przepis na pizzę tutaj! Najlepszy przepis na pizzę na doskonałym cieście! Przepis na pizzę. Najlepsza pizza domowa na grubym cieście.

Rycal Investment Group offers sustainable investments in American properties, especially in the Midwest of US.
The company offers full service investment solutions, renovations and lettings and complete investment process.

Monitoring Bydgoszcz - Nadrzędnym celem działalności firmy AL-KAM jest świadczenie usług w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży, montażu i serwisowaniu systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych systemów z oferty firmy. Aby oferowane usługi w maksymalnym stopniu odpowiadały na potrzeby naszych klientów, firma AL-KAM realizuje swoja politykę jakości.

Wszystko co interesuje kobiet w jedym miejscu, seriale, miłośc, film, książka!

XZamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.