Węglowodany o znaczeniu fizjologicznym

Dodano : 2.11.2011

Węglowodany o znaczeniu fizjologicznym

1
WĘGLOWODANY O ZNACZENIU FIZJOLOGICZNYM
NAZWY:
· węglowodany- ze względu na wzór sumaryczny
(CH2O)n (na jeden atom węgla przypada 1
cząsteczka wody);
· cukrowce
· cukry proste: mono, di i oligosacharydy
· cukry złoŜone: polisacharydy
WYSTĘPOWANIE:
· stanowią przewaŜającą część materii organicznej
na ziemi
· występują we wszystkich organizmach
· najbardziej rozpowszechniony i najwaŜniejszy
cukier GLUKOZA jest syntezowana w roślinach z
dwutlenku węgla i wody w procesie
FOTOSYNTEZY:
światło
H2O +CO2 (CH2O) + O2
węglowodan
· większa część węglowodanów zwierzęcych jest
pochodzenia roślinnego
2
ZNACZENIE WĘGLOWODANÓW: pełnią wielorakie
funkcje we wszystkich organizmach Ŝywych:
CUKRY PROSTE:
· intermediaty w szlakach metabolicznych
· wchodzą w skład ATP, wielu koenzymów i
kwasów nukleinowych (DNA i RNA)
· występują w połączeniach z wieloma białkami i
lipidami; jako jednostki węglowodanowe
odgrywają kluczowa rolę w procesach
rozpoznawania komórkowego (grupy krwi,
zapłodnienie komórki jajowej)
POLISACHARYDY:
· materiał zapasowy i paliwo energetyczne we
wszystkich typach komórek
· elementy strukturalne ścian komórkowych
bakterii, owadów i roślin (celuloza jest jednym z
najbardziej rozpowszechnionych związków
organicznych na kuli ziemskiej)
ZNACZENIE MEDYCZNE: zaburzenia w przemianie
węglowodanów powodują: CUKRZYCĘ,
NIETOLERANCJĘ LAKTOZY, GALAKTOZEMIĘ
3
GLUKOZA (dekstroza, cukier gronowy):
najpospolitszy i najwaŜniejszy monosacharyd
wzór sumaryczny: C6H12O6
strukturę przedstawia się w róŜnych formach:
α -D-glukoza
strukturą termodynamicznie korzystną jest forma
pierścieniowa
4
ZNACZENIE GLUKOZY
· jest podstawowym źródłem energii dla
wszystkich typów komórek
· w organizmach ssaków większość
węglowodanów zawartych w pokarmach wchłania
się do krwiobiegu jako glukoza lub jest w nią
przekształcana w wątrobie
· jest cukrem organizmu, przenoszonym przez
krew, pobieranym i wykorzystywanym przez
tkanki;
· jest jedynym źródłem pokarmu dla płodu;
· jest składnikiem najwaŜniejszych polisacharydów
zwierzęcych i roślinnych: glikogenu, skrobi
(magazynowanie energii) i celulozy (materiał
budulcowy ściany komórek roślinnych)
5
IZOMERIA – róŜne przestrzenne ułoŜenie atomów
(konfiguracja) w związkach o takim samym wzorze
sumarycznym;
· występuje bardzo często wśród związków
organicznych, jest czynnikiem decydującym o
olbrzymiej róŜnorodności cukrów;
· niewielkie róŜnice w konfiguracji mają znikomy wpływ
na właściwości chemiczne cukrów, są jednak
rozpoznawane przez enzymy i inne białka - ma
znaczenie biologiczne
IZOMERY STRUKTURALNE
ALDOZY KETOZY
grupa aldehydowa: - CHO grupa ketonowa:
>C=O
O H
C
C
CH2OH
H OH
CH2OH
C
CH2OH
O
aldehyd D - glicerynowy dihydroksyaceton
ALDOZY KETOZY
C3H6O3: aldehyd glicerynowy dihydroksyaceton
C5H10O5: ryboza rybuloza
C6H12O6 glukoza fruktoza
6
EPIMERY:
izomery róŜniące się przestrzennym ułoŜeniem
(konfiguracją) grup hydroksylowych i atomów wodoru przy
jednym lub dwóch atomach węgla
najwaŜniejsze epimery glukozy to mannoza i galaktoza
FORMY ŁAŃCUCHOWE
O H
C
C
CH2OH
H OH
C
C
C
HO
OH
OH
H
H
H
O H
C
C
CH2OH
H OH
C
C
C
HO
OH
H
H
H
O H
C
C
CH2OH
H
C
C
C
HO
OH
OH
H
H
H
HO
HO
D - glukoza D - galaktoza D - mannoza
7
STEREOCHEMIA MONOSACHARYDÓW
ALDOZY ZAWIERAJĄCE OD TRZECH DO SZEŚCIU ATOMÓW
WĘGLA, IZOMERY – D, TO POŁOWA MOśLIWYCH IZOMERÓW;
ISTNIEJE RÓWNIEś ANALOGICZNY SZEREG IZOMERÓW –L
8
IZOMERIA OPTYCZNA:
WĘGIEL ASYMETRYCZNY - kaŜde z czterech wiązań ma
inny podstawnik
IZOMERY OPTYCZNE D i L (ENANCJOMERY): pary
cząsteczek będących wzajemnym odbiciem lustrzanym
(enatio – przeciwny, meros – część)
· w cukrach o większej liczbie atomów węgla symbole D i L
odnoszą się do konfiguracji asymetrycznego węgla
najbardziej oddalonego od grupy aldehydowej lub
ketonowej
· cukry występujące u ssaków mają konfigurację D a enzymy
katalizujące ich metabolizm są swoiste dla tej konfiguracji
(aminokwasy wchodzące w skład białek mają konfigurację
L
9
CYKLIZACJA:
roztworach wodnych grupa aldehydowa lub ketonowa cząsteczki
cukru mają tendencję do łączenia się z grupą hydroksylową tej
samej cząsteczki (powstaje wewnątrzcząsteczkowe wiązanie
półacetalowe)
D - glukoza tworzy pierścień sześcioczłonowy – (piranoza) i
konfigurację krzesełkową
D - fruktoza i pentozy (D – ryboza) pierścienie pięcioczłonowe
(furanozy)
anomery α i β: izomery róŜniące się usytuowaniem grupy OH
związanej z nowym centrum asymetrii powstałym na skutek
cyklizacji w stosunku do płaszczyzny pierścienia;
anomer α – grupa OH znajduje się poniŜej płaszczyzny
pierścienia;
anomer β – grupa OH znajduje się powyŜej płaszczyzny pierścienia
np. α -D-glukoza i β-D-glukoza: w roztworze wodnym formy α i β
szybko przekształcają się wzajemnie poprzez otwartą strukturę
łańcuchową, aŜ mieszanina osiągnie stan równowagi (w
temperaturze pokojowej 64% odmiany β, 36% odmiany α i 0,02%
odmiany łańcuchowej)
GLUKOZA: REAKCJA CYKLIZACJI
10
anomer α- grupa OH skierowana w dół
anomer β- grupa OH skierowana w górę
11
FRUKTOZA: REAKCJA CYKLIZACJI I FORMY
PIERŚCIENIOWE
anomer α- grupa OH skierowana w dół
anomer β- grupa OH skierowana w górę
STRUKTURY α- i β- D- GLUKOZY (GLUKOPIRANOZA)
ORAZ β – D- RYBOZY (RYBOFURANOZA)
12
(prezentacje wg Fischera i Hawortha)
13
KLASYFIKACJA CUKRÓW
MONOSACHARYDY :
· nie ulegają hydrolizie do prostszych form;
· ze względu na liczbę atomów węgla dzielą się na:
triozy, tetrozy, pentozy, heksozy, heptozy
· zaleŜnie od obecności grupy aldehydowej lub
ketonowej dzielą się na aldozy i ketozy; redukujące
właściwości tych grup stanowią podstawę testu na
wykrywanie cukru w moczu (cukrzyca)
· wiele monosacharydów to związki fizjologicznie waŜne:
- triozy – szlak metaboliczny glukozy
- pochodne trioz, tetroz, pentoz i cukru siedmiowęglowego,
sedoheptulozy, są związkami pośrednimi (intermediatami) w
procesie degradacji glukozy w szlaku pentozofosforanowym i
w fotosyntetycznym procesie syntezy glukozy
- pentozy: ryboza i deoksyryboza są istotnymi składnikami
nukleotydów, kwasów nukleinowych i wielu koenzymów
- heksozy: najwaŜniejsze glukoza, galaktoza, fruktoza i
mannoza
· pochodne monosacharydów
kwasy karboksylowe: D - glukuronian
glikozydy: strofantyna, sterptomycyna
aminocukry: glukozamina, N-acetyloglukozamina
fosforany cukrów: są waŜnymi intermediatami w procesach
tworzenia energii i biosyntezach
14
DISACHARYDY:
· podczas hydrolizy rozpadają się na dwie cząsteczki
takich samych lub róŜnych monosacharydów;
hydroliza – reakcja zachodząca z przyłączeniem
cząsteczki
wody
· powstają w reakcji kondensacji, zachodzącej z
wydzieleniem cząsteczki wody i utworzeniem wiązania
glikozydowego
kondensacja: reakcja odwrotna do hydrolizy
węgiel aldehydowy lub ketonowy jednej cząsteczki
monosacharydu moŜe reagować z jakąkolwiek grupą
hydroksylową drugiej cząsteczki
DWA RÓśNE DISACHARYDY α-D- GLUKOZY
Związki te mają róŜne właściwości, poniewaŜ w jednym występuje
wiązanie α - (1→4), w drugim wiązanie α - (1→6)
15
SACHAROZA, MALTOZA i LAKTOZA: DISACHARYDY
WYSTĘPUJĄCE POWSZECHNIE:
SACHAROZA: D-glukoza + D–fruktoza, popularny cukier
spoŜywczy, otrzymywany z buraków lub trzciny cukrowej
α–D-glukopiranozylo–(1→2)-β-D-fruktofuranozyd
nie ma własciwości redukujących
MALTOZA: D–glukoza + D-glukoza (cukier słodowy)
otrzymywany przez enzymatyczną hydrolizę skrobi
α–D-glukopiranozylo–(1→4)-α-D-glukopiranoza
LAKTOZA: D-galaktoza + D-glukoza występuje w mleku
β-D- galaktopiranozylo-(1→ 4)-α-D-glukopiranoza
16
OLIGOSACHARYDY: podczas hydrolizy rozpadają się na 2 -
10 jednostek;
OLIGOSACHARYDY ZŁOśONE: są zbudowane z cząsteczek
wielu róŜnych monomerów; zazwyczaj są połączone z
lipidami (glikolipidy) lub białkami (glikoproteiny)
SUBSTANCJE GRUPOWE KRWI
identyczne fragmenty oligosacharydów są połączone
długim łańcuchem polisacharydowym z lipidem
(sfingolipid) wchodzącym w skład błony komórkowej
krwinki czerwonej lub przez resztę seryny z łańcuchem
polipeptydowym białka w osoczu
17
UKŁADY GRUP KRWI:
PRZECIWCIAŁO: białko syntetyzowane w organizmie ludzkim w
odpowiedzi na obecność obcej substancji zwanej ANTYGENEM;
przeciwciała (inaczej immunoglobuliny) mają swoiste powinowactwo do
antygenów, które wywołują ich syntezę ;
efektywnymi antygenami są makrocząsteczki: białka, polisacharydy,
kwasy nukleinowe oraz małe cząsteczki przyłączone do
makromolekularnych nośników;
determinanta antygenowa (epitop) grupa rozpoznawana przez
przeciwciało
przeciwciała są glikoproteinami
oligosacharydy są teŜ determinantami antygenowymi, gdy są
fragmentem cząsteczki antygenu rozpoznawanego przez przeciwciało
oligosacharydy występujące w substancjach grupowych krwi są
przykładem, determinant antygenowych
poznano co najmniej 21 układów grup krwi
najlepiej poznane są układy ABO (Landsteiner,1900) i Rh
U ludzi występują cztery grupy krwi: A, B, AB i O; substancje ABO są
złoŜonymi oligosacharydami obecnymi w większości komórek
organizmu i występują w wielu wydzielinach;
oligosacharydy, które determinują grupy krwi znajdują się na
powierzchni błon erytrocytów i występują w postaci sfingolipidów ;
podczas gdy w płynach ustrojowych te same oligosacharydy występują
w postaci glikoprotein
Osoby grupy krwi A mają w osoczu krwi przeciwciała skierowane
przeciwko grupie B; ich osocze zlepia (aglutynuje) krwinki grupy B i AB;
Osoby grupy B mają przeciwciała skierowane przeciw krwinkom grupy
A; aglutynują krew grupy A i AB
Osoby z grupą AB nie mają przeciwciał ani anty-A ani anty-B; są
uniwersalnymi biorcami
Osoby z grupą O nie maja w KRWINKACH ani substancji A ani
substancji B są uniwersalnymi dawcami; mają natomiast osoczu
przeciwciała przeciw substancji A i substancji B; nie są więc
uniwersalnymi biorcami
(Czynnik Rh - antygen D jest integralnym białkiem błony erytrocytów o
masie 40 000)
UKŁAD GRUP KRWI
18
GRUPA
KRWI
ANTYGEN
(krwinka)
PRZECIWCIAŁA
(osocze)
AGLUTYNACJA
grupa
A A anty - B B, AB
B B anty - A A, AB
A, B A + B brak uniwersalny
biorca
O brak anty-A i anty-
B
uniwersalny
dawca
PRZECIWCIAŁO: białko syntetyzowane w organizmie ludzkim w
odpowiedzi na obecność obcej substancji zwanej ANTYGENEM
· przeciwciała są glikoproteinami
· przeciwciała (inaczej immunoglobuliny) mają swoiste
powinowactwo do
antygenów, które wywołują ich syntezę ;
· efektywnymi antygenami są makrocząsteczki: białka,
polisacharydy, kwasy nukleinowe oraz małe cząsteczki
przyłączone do makromolekularnych nośników;
· DETERMINANTA ANTYGENOWA: grupa rozpoznawana przez
przeciwciało
19
POLISACHARYDY
polimery zbudowane z monosacharydów połączonych
wiązaniami glikozydowymi
· w wyniku hydrolizy rozpadają się na więcej niŜ 10
cząsteczek monosacharydów;
· mogą być proste lub rozgałęzione; liczba moŜliwych
struktur jest bardzo duŜa; nawet te zbudowane
wyłącznie z jednostek glukozowych róŜnią się
znacznie budową przestrzenną
WIĄZANIA GLIKOZYDOWE:
20
LINIOWE I ROZGAŁĘZIONE POLIMERY GLUKOZY
(a) liniowy polimer glukozy występuje w składniku skrobi
AMYLOZIE
(b) rozgałęziony polimer glukozy występuje w składniku
skrobi amylopektynie i w glikogenie
w łańcuchu liniowym wszystkie wiązania glikozydowi są α -
(1→4);
w punktach rozgałęzień wiązania glikozydowe są α - (1→6)
21
SKROBIA
· polisacharyd zapasowy komórek roślinnych; jest
najwaŜniejszym źródłem węglowodanów w poŜywieniu
(kasze, ziemniaki, rośliny strączkowe i inne warzywa)
· łańcuchy α-glikozydowe zbudowane z cząsteczek
glukozy występują w dwóch formach:
AMYLOZA (15-20%) – nie rozgałęziona struktura
helikoidalna; reszty glukozy są połączone wiązaniami
α- (1→4 ) glikozydowymi
AMYLOPEKTYNA (80-85%) – łańcuchy rozgałęzione;
do łańcucha głównego (wiązania 1 4), są przyłączone
łańcuchy boczne wiązaniem α (1→6); jedno
odgałęzienie przypada na 24-30 reszt glukozowych;
amylopektyna jest więc podobna do glikogenu; jest
tylko mniej rozgałęziona
połączenia α-(1→4)-glikozydowe narzucają strukturę
heliakalną pustą w środku
22
GLIKOGEN
· zapasowy polisacharyd organizmów zwierzęcych
· ma strukturę bardziej rozgałęzioną niŜ amylopektyna;
jedno odgałęzienie przyłączone do łańcucha głównego
wiązaniem (1→6) glikozydowym przypada na 12-14
reszt α-D-glukopiranozowych połączonych wiązaniami
α (1→4)-glikozydowymi
AMYLOPEKTYNA SKROBI GLIKOGEN
23
CELULOZA (BŁONNIK)
· jest jednym z najobficiej występujących związków
organicznych w całej biosferze; w ciągu jednego roku
na Ziemi jest syntetyzowane i degradowane około 1015
kg celulozy
· główny składnik ścian komórkowych roślin
· długie, proste łańcuchy zbudowane z reszt β-Dglukopiranozowych,
połączonych wiązaniami β (1-4)
glikozydowymi, wzmocnione wiązaniami wodorowymi
wewnątrzcząsteczkowymi i krzyŜowymi wiązaniami
wodorowymi między łancuchami
· nie jest trawiony w przewodzie pokarmowym wielu
ssaków w tym człowieka; jest waŜnym składnikiem
objętościowym poŜywienia
24
STRUKTURA CELULOZY
· konfiguracja β w odróŜnieniu od konfiguracji α pozwala
na tworzenie długich prostych łańcuchów
· struktura jest stabilizowana przez wiązania wodorowe
między sąsiednimi resztami glukozy w tym samym
łańcuchu (atomy tlenu pierścienia i grupy 3-OH)
· równoległe łańcuchy połączone krzyŜowymi
wiązaniami wodorowymi tworzą fibryle wykazujące
duŜą wytrzymałość na rozciąganie
IZOMERY CUKRÓW
1. STRUKTURALNE: ALDOZY / KETOZY
25
2. OPTYCZNE: ENACJOMERY D i L; konfiguracja węgla
asymetrycznego najbardziej oddalonego od grupy
aldehydowej lub ketonowej
3. ANOMERYα i β: usytuowanie grupy OH związanej z centrum
asymetrii powstałym na skutek cyklizacji
4. EPIMERY: róŜne ułoŜenie przestrzenne grup OH i H przy
jednym lub dwóch atomach węgla
Cukry występują w olbrzymiej gamie róŜnych form:
· monosacharydy mogą być połączone między sobą przez
kaŜdą z kilku grup hydroksylowych
· wiązanie przy C-1 moŜe być α lub β
· cukry mogą tworzyć struktury silnie rozgałęzione
znacznie więcej róŜnych oligosacharydów moŜe powstać z
czterech monosacharydów niŜ oligopeptydów z czterech
aminokwasów
Skrótowe przedstawienie struktury:
Np. Gal – galaktoza; Glc – glukoza; Man – mannoza;
GalNAc - N-acetylogalaktozoamina ;
GlcNAc- Nacetyloglukozoamina
Galβ1→4GlcNAcβ1→6Gal oznacza oligosacharyd, w
którym galaktoza jest połączona wiązaniem β-1,4-
glikozydowym z N-acetyloglukozaminą, która z kolei łączy
się z galaktozą wiązaniem β-1,6- glikozydowym
26
PRZYKŁADY KETOZ O ZNACZENIU FIZJOLOGICZNYM
27
NAJWAśNIEJSZE FUNKCJE WĘGLOWODANÓW:
· stanowią przewaŜającą część materii organicznej na ziemi
· materiał zapasowy, paliwo energetyczne, intermediaty w
szlakach metabolicznych
· ryboza i deoksyryboza to cukry tworzące szkielet struktury RNA
i DNA
· są elementami strukturalnym ścian komórkowych bakterii i
roślin; (celuloza najbardziej rozpowszechniony składnik
organiczny biosfery)
· przyłączone do wielu białek i lipidów odgrywają kluczową rolę w
pośredniczeniu w oddziaływaniach między komórkami oraz
między komórkami a środowiskiem
28
· Cukier redukujący: wolna grupa aldehydowa lub ketonowa
redukuje jon miedziowy (Cu+2) do miedziawego (Cu+1) tworząc
kwas karboksylowy (kwasy uronowe)
· Wiązanie O-glikozydowe: anomeryczny atom węgla jednej
cząsteczki reaguje z grupą hydroksylową drugiej; wyjątek
sacharoza (disacharyd); wiązanie glikozydowe tworzy się między
dwoma anomerycznaymi atomami węgla
· pochodne monosacharydów: fosforanowe, aminocukry, nukleotydy
· wiązanie β - 1,4 –proste łańcuchy (celuloza) - włókna; wiązanie α –
1,4 – struktura spiralna (skrobia) upakowana lepsza do
magazynowania
· dekstran wiązania α -1,6; nieliczne rozgałęzienia α-1,2, α- 1,3, α-
1,4
· zmodyfikowane monosacharydy: acetyloglukozamina,
acetylogalaktozamina, fukoza, kwas sjalowy, pochodne
fosforanowe (glukozo 6-fosforan)
29
GLIKOZAMINOGLIKANY (GAG):
· pomagają w wypełnieniu przestrzeni w substancji
międzykomórkowej tkanki łącznej
· są zbudowane z powtarzających się jednostek dwucukrowych;
zawierających glukozaminę lub galaktozaminę
· przynajmniej jeden z cukrów zawiera grupę ujemnie naładowaną,
karboksylową lub siarczanową;
· są silnie hydrofilowe
· najwaŜniejsze: siarczan chondroityny, siarczan keratanu,
heparyna, siarczan heparanu, siarczan dermatanu i kwas
hialuronowy
KWAS HIALURONOWY
składa się z pojedynczego długiego łańcucha do 25000
powtarzających się jednostek dwucukrowych,
w kaŜdej jednostce dwucukru jeden z cukrów jest aminocukrem, a
drugi jest ujemnie naładowany
30
PROTEOGLIKANY:
połączenie glikozaminoglikanów (GAG) z wieloma róŜnymi białkami
przez wiązania O-glikozydowe z grupami OH seryny lub treoniny;
· węglowodany stanowią 95% masy cząsteczek
· są silnie uwodnione; zmniejszają tarcie
Spełniają wiele skomplikowanych funkcji:
· występują na powierzchni komórek- wytwarzają uwodnioną
przestrzeń wokół komórek
· tworzą Ŝele o róŜnej wielkości porów i gęstości ładunku, które
działają jak filtry regulujące przechodzenie cząsteczek przez
środowisko zewnątrzkomórkowe
· wiąŜą czynniki wzrostu i inne białka słuŜące jako sygnały
międzykomórkowe
· blokują, pobudzają lub kierują migracją komórek przez matriks
· są składnikami strukturalnymi w tkance łącznej; pośredniczą w
adhezji komórek do substancji zewnątrzkomórkowej, wiąŜą
czynniki stymulujące proliferację komórek
PROTEOGLIKANY i GAG mogą tworzyć duŜe agregaty-108Da lub
więcej
(A) mikrofotografia agregatu z chrząstki
(B) schematyczny rysunek olbrzymiego agregatu z (A)
31
MIKROFOTOGRAFIA PROTEOGLIKANU CHRZĄSTKI
32
33
GLIKOPROTEINY: połączenie grup węglowodanowych z wieloma
róŜnymi białkami; węglowodany stanowią znacznie mniejszy procent
masy cząsteczki niŜ w proteoglikanach;
· wiązanie N- glikozydowe z łańcuchem bocznym asparaginy lub Oglikozydowym
z łańcuchem bocznym seryny lub treoniny;
· charakterystyczne miejsca glikozylacji: Asn-X-Ser, Asn-X-Thr
· oligosacharyd nie składa się z powtarzajacych się jednostek, ale
zawiera wiele róŜnych monosacharydów połączonych róŜnego
typu wiązaniami
· są składnikami białek błonowych (reszty cukrowe znajdują się po
zewnętrznej stronie błony), gdzie spełniają róŜne funkcje (adhezja
komórek, wiązanie plemnika z komórką jajową)
34
WĘGLOWODANY
1. D-glukoza i D-fruktoza to izomery strukturalne
A. TAK
B. NIE
2. Zaznacz izomery optyczne występujące w organizmach Ŝywych:
L- aminokwasy
D- aminokwasy
L- glukoza
D- glukoza
3. Izomery optyczne róŜnią się
A. kierunkiem skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego
B. rozpuszczalnością w wodzie
C. właściwościami chemicznymi
4. Glikogen jest polimerem zbudowanym z cząsteczek
A. glukozy
B. mannozy
C. cząsteczek róŜnych monosacharydów
5. Skrobia w komórkach roślinnych stanowi:
A. rezerwę energetyczną
B. element konstrukcyjny ścian komórkowych
35

Najlepszy przepis na pizzę w internecie! Sprawdz sprawdzony przez wielu czytelników przepis na pizzę tutaj! Najlepszy przepis na pizzę na doskonałym cieście! Przepis na pizzę. Najlepsza pizza domowa na grubym cieście.

Rycal Investment Group offers sustainable investments in American properties, especially in the Midwest of US.
The company offers full service investment solutions, renovations and lettings and complete investment process.

Monitoring Bydgoszcz - Nadrzędnym celem działalności firmy AL-KAM jest świadczenie usług w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży, montażu i serwisowaniu systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych systemów z oferty firmy. Aby oferowane usługi w maksymalnym stopniu odpowiadały na potrzeby naszych klientów, firma AL-KAM realizuje swoja politykę jakości.

Wszystko co interesuje kobiet w jedym miejscu, seriale, miłośc, film, książka!

XZamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.