MECHANIZMY ANTYKOAGULACYJNE I PROCES FIBRYNOLIZY

Dodano : 24.6.2011

UKŁAD ANTYKOAGULACYJNY
Najważniejsze składniki „układu antykoagulacyjnego” to:
• mechanizmy antykoagulacyjne środbłonka naczyniowego
• inhibitory osoczowe układu krzepnięcia,w tym układ białka C
• fibrynoliza

MECHANIZMYANTYKOAGULACYJNE DZIAŁAJĄ NA DWÓCH POZIOMACH.
Środbłonek odpowiada za działania„profilaktyczne”.Natomiast inhibitory aktywnych czynnikow krzepnięcia i fibrynoliza działają „objawowo”,czyli ograniczają aktywne już mechanizmy tworzenia czopu hemostatycznego.
Śródbłonek mazdolnośćdo ekspresji trombomoduliny, jest źródłem t-PA, NO, prostacyklin, enzymów degradujących ADP. Pokryty jest dodatkowo antyzakrzepowym glikokaliksem.


INHIBITORYAKTYWNYCHPROTEAZSERYNOWYCH
Do najważniejszych naturalnie występujących inhibitorów proteaz serynowych aktywnychw procesach hemostazy, którym przypisuje się największe znaczenie w etiopatogeneziezakrzepicy zalicza się:
antytrombinę,
kofaktor II heparyny


INHIBITORY OSOCZOWE UKŁADU KRZEPNIĘCIA
ANTYTROMBINA(AT)
Syntezowana w wątrobie
Uaktywnianaprzezheparynę
Inaktywuje wszystkieproteazy serynowe układu krzepnięcia, a najsilniej czynnik X i trombinę tworząc z nimi nieaktywne kompleksy trombina-antytrombina (TAT)
Pełna aktywność AT możliwa jest dopiero po przyłączeniu heparyny, która zmienia jej konformację, zwiększając dostępność miejsca wiążącego trombinę
Obniżone stężenie AT występuje u noworodków, osóbstarszych oraz kobiet w ciąży.

KOFAKTOR II HEPARYNY(HC II)
Syntetyzowanyw wątrobie
HCII hamuje aktywność trombiny, ale nie czynnika Xa; działa szczególnie wydajnie wobecności heparyny, siarczanu dermatanu,siarczanu heparanu
Pełni rolę „rezerwy” wobec antytrombiny.
Obserwuje się jego niedobór,w niektórych zaburzeniach układuhemostazy, jak np. zespół rozsianego krzepnięcia środnaczyniowego (DIC)

INHIBITORY NIEENZYMATYCZNYCH KOFAKTORÓW-UKŁAD BIAŁKA C
Grupa ta obejmuje proteazęserynową (białko C),kofaktor(białko S), białka receptorowe(trombomodulinai receptor białka C), oraz inhibitory (PAI-3) biorące udział w hydroliziekluczowych czynników krzepnięcia.
Działanie układu inicjowane jest przez trombinę przyłączoną dotrombomoduliny, którapozwiązaniunabywazdolności aktywowania białka C, a to białko z kolei, w obecnościbiałkaS, degraduje Iinaktywuje aktywne czynniki VIII i V. Dodatkowo, aktywne białko Cma własności profibrynolityczne, ponieważ wiąże inhibitor fibrynolizy PAI-1.
Trombinazjednej strony jest odpowiedzialna za przekształcenie fibrynogenu we włoknik, zdrugiej (po połączeniu z trombomoduliną) funkcjonuje jako aktywator układuantykoagulacyjnego.
W obecnościkompleksu trombina-trombomodulinaproces aktywowania białka C zachodzi ok. 1000 razyszybciej.
Aktywacjabiałka C wymaga obecności jonowCa++ i obecnościfosfolipidowbłonowych.

TROMBOMODULINA(TM)
Funkcjonujejakoreceptor i kofaktor.
TM przyłącza trombinę i moduluje jej aktywność w sposob nie dokońca wyjaśniony
Trombomodulinawykazuje działanie przeciwzakrzepowe (aktywacja białka C, inaktywacja PAI-1) lubprozakrzepowe (aktywacja TAFI). Ponadto lokalnie i w ograniczonym stopniu TM możeprzeciwdziałać zależnej od trombiny aktywacji komórek poprzez oddziaływanie zreceptorem trombiny. W wyniku niedoboru trombomoduliny może dochodzić dowzmożonej aktywacji komórek śródbłonka, a następnie do wzrostu ekspresji białekadhezyjnych i cząsteczek uczestniczących w procesie zapalnym, zwiększając w tensposób ryzyko pęknięcia blaszki miażdżycowej i/lub przyczyniając się do progresjimiażdżycy

ŚROBŁONKOWY RECEPTOR BIAŁKA C (EPCR)
Zlokalizowany jestna powierzchni komorek środbłonaka
Posiada zdolność wiązania białka C.
Przypisuje się temu receptorowizdolność do stymulacji zależnej od trombomoduliny aktywacji białka C

BIAŁKO C
syntezowanew wątrobie i zależneod witaminy K
Występuje w osoczu jako zymogen proteazy serynowej
Jest kluczowym elementem tzw. Układu białka C, swoją aktywność wykazuje popołączeniu z TM, w obecności białka S oraz po aktywacji trombiną
Brak aktywnego białka C powoduje niekontrolowaną aktywację wytwarzania trombiny orazprokoagulacyjną aktywność układu hemostazy

BIAŁKO S
Zależneod wit. K i podobnie jak białko C jestsyntezowane w wątrobie.
Białko S (PS) pełni role kofaktora białka C, przyspieszaproteolizę V i VIII oraz PAI-1.
W osoczu białko S występuje w postaci wolnej ok. (40%) oraz w postaci związanej zeskładową dopełniacza C4bBP (ok.60%).
Funkcje kofaktora pełni tylko niezwiązana pulaPS, stąd wszystkie czynniki zwiększające stężenie składowej dopełniacza C4bBPograniczają dostępność białka S i w ten sposob hamują aktywność układu białka C.
Jest to jeden z licznych związkow układu hemostazy z układem immunologicznym i podobnie jak w innych przypadkach tak i w tym, stany zapalne mają prokoagulacyjnywpływ na hemostazę.

INHIBITOR BIAŁKA C (PCI)
Białko C jest hamowane przez kilka inhibitorow , ale najważniejszy z nich to serpinaopisywana jako PCI lub PAI-3.

INHIBITOR DROGI KRZEPNIĘCIA ZALEŻNEJ OD TF (TFPI)
Syntezowanyw wątrobie, środbłonku i megakariocytach,
Posiada zdolność hamowania kompleksu TF-VIIa.
W czasie inaktywacji kompleksu wykorzystuje dwie z trzech posiadanych domen. TFPI wiążesię nieodwracalnie z czynnikiem Xa, po czym łączy się docelowym kompleksem. Swojąaktywność wykazuje dopiero po przyłączeniu Xa. W osoczu krąży w połączeniu zlipoproteinami, związany jest także z powierzchnią środbłonka.
Po podaniu heparyny wielokrotnie wzrasta jego stężeniew osoczu.
Jego obecność powoduje zablokowanie szlaku aktywacji zależnej od czynnikatkankowego, od chwili wygaszenia fazy inicjacji krzepnięcia na powierzchni komorekzasobnych w TF, za generacje trombiny odpowiedzialne są kompleksy tenazy Iprotrombinazy zlokalizowane na płytkach krwi.

UKŁAD FIBRYNOLIZY
Fibrynoliza -to fizjologiczny proces rozpuszczania skrzepu (fibryny). Podobnie, jak proceskrzepnięcia krwi, zachodzi w sposób kaskadowy. Głównym zadaniem tego układu jest usuwanie fibryny, aswoją funkcję pełni wykorzystując cztery podstawowe składniki:
• plazminogen,
• aktywatory plazminogenu,
• inhibitory aktywatorów plazminogenu,
• inhibitory plazminy.


PLAZMINOGEN
Proenzym ten występuje w osoczu w dwoch postaciach i przekształcany jest przezaktywatoryw plazminę, ktoraproteolizuje: fibrynogen, fibrynę, czynniki: XIII, V, VIII, vWF,glikoproteiny płytkowe.
Syntezowany w wątrobie, a natywna postać tego zymogenu toglu-plazminogen.
Ograniczonaplazminowa proteolitza Glu-plazminogenu prowadzi do powstania bardziej podatnej nadziałanie aktywatorow formy Lys-plazminogenu.


AKTYWATORY PLAZMINOGENU
Plazmina (enzym fibrynolityczny osocza)powstaje z nieczynnego proenzymu (plazminogenu) pod wpływem tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA) i aktywatora plazminogenu typu urokinazy (u-PA). Oba aktywatory są wytwarzane w postaci jednołańcuchowych prekursorów: t-PA głównie w komórkach naczyń, u-PA -w wielu różnych komórkach i narządach w tym w nerkach. Są one przekształcane w aktywne formy dwułańcuchowe w wyniku ograniczonej proteolizy przez kalikreinę lub plazminę. Szybkość aktywacji plazminogenu zwiększa się200-400-krotnie, gdy białko to i t-PA są przyłączone do fibryny lub do powierzchni śródbłonka naczyniowego. u-PA wiąże się ze swoistym receptorem na powierzchni komórek (u-PAR) i aktywuje związany z komórkami plazminogen.


INHIBITORY FIBRYNOLIZY
Wyróżnia się 2 główne inhibitory aktywatorów plazminogenu: PAI-1 i PAI-2.
PAI-1 tobiałko wytwarzane w komórkach wątroby, śródbłonka i megakariocytach, które wiąże i inaktywuje t-PA lub u-PA, nie tworzy natomiast kompleksu z jednołańcuchowym u-PA (prourokinazą).
PAI-2 występuje w łożysku, w monocytach, makrofagach i prawdopodobnie w innych typach komórek, inaktywuje szybciej u-PA niż t-PA.


INHIBITORY FIBRYNOLIZY
Głównym osoczowym inhibitorem plazminy jest wytwarzana w wątrobie a2-antyplazmina. Jest głównym osoczowym inhibitorem plazminy. Wjego obecności wolna plazmina jest natychmiast inaktywowana i powstają kompleksy PAP,znane jako markery aktywacji układu fibrynolitycznego. Tworzenie kompleksu plazmina-α2-antyplazmina zachodzi w stosunku molowym 1:1. Inhibitor ten może równieżregulować ilość wolnego plazminogenu poprzez tworzenie z nim nieodwracalnegokompleksu. W osoczu występuje w stężeniu 1 μM, a więc mniejszym niż stężenieplazminogenu, stąd do pełnej inaktywacji plazminy konieczna jest pomoc α2-makroglobuliny.


TAFI -INHIBITOR FIBRYNOLIZY AKTYWOWANY PRZEZ TROMBINĘ
Syntetyzowanyw wątrobie
Modulatorhemostazy łączącyukład krzepnięcia z układem fibrynolizy. Jego aktywacja do formy czynnej (TAFIa),następuje przy udziale trombiny.
Aktywny TAFIodszczepia z sieci fibryny C-końcowereszty lizynowe niezbędne do aktywacji plazminogenu przez t-PA. Ponadto TAFIzaburza proces konwersji glu-plazminogenu do lys-plazminogenu. Powoduje tozmniejszenie tworzenia plazminy i upośledza lizę skrzepu.
Podwyższone wartości TAFIa obserwowano w zakrzepicy naczyń żylnych, cukrzycy typu2, otyłości, chorobie wieńcowej, zespole nerczycowym oraz u chorych po przeszczepienerek. Spadek stężenia TAFIa powoduje wzrost generacji plazminy i nasila procesfibrynolizy. Obniżone wartości TAFIa obserwowano u chorych na ostre białaczki szpikowe.
Niskie wartości tego inhibitora mogą być współodpowiedzialne za występowanie skazykrwotocznej. Ostatnie doniesienia wskazują również na udział TAFI w procesachzapalnych.

AKTYWACJĘ FIBRYNOLIZY MOŻNA RÓWNIEŻ PODZIELIĆ NA UKŁAD ZEWNĄTRZ-I WEWNĄTRZPOCHODNY
UKŁAD WEWNĄTRZPOCHODNY-zainicjowany przez aktywne czynniki kontaktu. W układzie tym kalikreina przekształca czynnik XII w formę XIIa. Poza tym kalikreina jest zdolna do bezpośredniej aktywacji plazminogenu, a także do przekształcania prourokinazy w czynny aktywator-urokinazę (uPA)


UKŁAD  ZEWNĄTRZPOCHODNY-to układ wytwarzania plazminy za pomocą aktywatorów pochodzących z tkanek: tkankowego aktywatora plazminogenu(tPA) i aktywatora plazminogenu typu urokinazy (uPA).Oba aktywatory to specyficzne enzymy proteolityczne, których substratem jest plazminogen.

 

Najlepszy przepis na pizzę w internecie! Sprawdz sprawdzony przez wielu czytelników przepis na pizzę tutaj! Najlepszy przepis na pizzę na doskonałym cieście! Przepis na pizzę. Najlepsza pizza domowa na grubym cieście.

Rycal Investment Group offers sustainable investments in American properties, especially in the Midwest of US.
The company offers full service investment solutions, renovations and lettings and complete investment process.

Monitoring Bydgoszcz - Nadrzędnym celem działalności firmy AL-KAM jest świadczenie usług w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży, montażu i serwisowaniu systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych systemów z oferty firmy. Aby oferowane usługi w maksymalnym stopniu odpowiadały na potrzeby naszych klientów, firma AL-KAM realizuje swoja politykę jakości.

Wszystko co interesuje kobiet w jedym miejscu, seriale, miłośc, film, książka!

XZamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.